Asmens duomenų tvarkymo politika
 
 
Asmens duomenų tvarkymo politika
 
 
 
 
 •   

  Asmens duomenų tvarkymo politika

  PRIVATUMO POLITIKA

   

  Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) nurodome, kad Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika tvarko Jūsų asmens duomenis. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika) laikosi 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas), kuris visoje Europos Sąjungoje įtvirtino vienodus asmens duomenų apsaugos principus. Poliklinika taip pat laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų LR teisės aktų nustatomų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

   

  Poliklinika itin vertina ir saugo savo pacientų ir tinklalapio lankytojų privatumą, todėl šioje privatumo politikoje nurodome, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenismes tvarkome, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

   

  Kas mes esame?

   

  Remiantis teisės aktų nuostatomis, Poliklinika yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

  Su mumis susisiekti galite žemiau nurodytais kontaktais:

   

  Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

  Įmonės kodas 124245660

  Adresas Šeškinės g. 24, LT-07156 Vilnius

  El.paštas seskines@poliklinika.lt

  Tel. Nr. (8 5)  250 2000

   

  Kokius Jūsų duomenis tvarkome?

   

  Poliklinika tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos pacientas pats pateikia poliklinikai, taip pat specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata.

  Poliklinika gali tvarkyti tuos asmens duomenis, kuriuos gauna iš kitų šaltinių teisės aktų numatytais atvejais: Valstybės įmones Registrų centras, Valstybinių ligonių kasų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Valstybinio patologijos centro, draudimo bendrovių ar kitų medicinos įstaigų, jeigu asmuo yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį ar įstaiga turi jo sutikimą/įgaliojimą.

   

  Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

   

  Jūsų duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą;
  • vykdyti asmenų registraciją, įskaitant priminimus apie jų vizito laiką;
  • administruoti asmenų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į skundus, pateikti asmenims informaciją telefonu,el. paštu, ar internetu;
  • susisiekti su asmeniu, siekiant užtikrinti asmens ar poliklinikos interesus bei užtikrinti paslaugų kokybę (nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimui, informavimui dėl sveikatos draudimu apmokamų paslaugų teikimo ir kt.);
  • įgyvendinti kitas LR teisės aktų numatytas pareigas.

   

  Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

   

  Asmens duomenis saugomi:

  • pacientų ASI saugomos 15 metų nustojus lankytis pacientui;
  • vaizdo duomenis saugomi 30 kalendorinių dienų;
  • telefoninių pokalbių įrašai, jeigu asmuo skambina Poliklinikos telefonu (8-5) 250 2000 saugomi 3 metus;
  • kiti asmens duomenis saugomi teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi.

   

  Kandidatų į laisvas pareigybes asmens duomenų tvarkymo politika.

   

  Tvarkydama asmens duomenis, VšĮ Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika) kaip duomenų valdytoja įsipareigoja saugoti visų asmenų privatumą. Kandidatų į laisvas pareigybes asmens duomenys yra tvarkomi pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą bei taikytinus nacionalinius įstatymus.

   

  Jūsų kaip kandidato į laisvą pareigybę asmens duomenis Poliklinika tvarkys teisėtai, skaidriai ir sąžiningai personalo atrankos tikslais, siekdama įvertinti, kiek Jūsų išsilavinimas, patirtis, asmeninės ir kitos savybės atitinka pareigybei nustatytus reikalavimus, bei išvengti bet kokių interesų konfliktų, atsižvelgdama į Jūsų sutikimą, išreikštą pateikiant šiuos duomenis, arba vykdydama nustatytą teisinę prievolę - teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoti ir vykdyti konkursus į laisvas darbo vietas.

   

  Poliklinika tvarkys tokius Jūsų kaip kandidato į laisvą pareigybę asmens duomenis: identifikacinius, kontaktinius, išsilavinimo ir profesinės patirties duomenis; viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje pateiktus duomenis, konkurso rezultatus bei kitus Jūsų informacijoje ir dokumentuose pateiktus duomenis, būtinus tikslams pasiekti.

   

  Asmens duomenys Poliklinikoje bus tvarkomi, įskaitant saugojimą, iki konkrečios atrankos pabaigos.

   

  Kokiais teises Jūs turite?

   

  Asmuo kurio duomenys tvarkomi Poliklinikos veikloje, turi šias teises:

  • žinoti / būti informuotam apie savo duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu;
  • reikalauti ištaisyti arba ištrinti savo asmens duomenis;
  • apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

   

  Asmuo gali įgyvendinti savo teises tik tuomet, kai suteikia Poliklinikai galimybę nustatyti jo tapatybę.

  Informacija pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant elektroninę formą. Asmens prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu asmens tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.

   

  Jeigu manote, kad Poliklinikoje jūsų asmens duomenis tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, Jus turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt.

   

  Jeigu turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo Poliklinikoje?

  Tuomet prašome kreiptis į Poliklinikos asmens duomenų apsaugos pareigūną:

  „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB

  A. Juozapavičiaus g. 9a-106, LT-09311 Vilnius

  Tel. 8 685 17971

  El.p. ada.ekspertai@gmail.com

   

  Susipažinkite su Poliklinikoje patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Susipažinkite su Poliklinikoje patvirtintomis vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?