Mokamos paslaugos
 
 
Mokamos paslaugos
 
 
 
 
 •   

  Mokamų paslaugų teikimo tvarka

  Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos - tokios paslaugos, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti (Sveikatos sistemos įstatymas, 11 str. 2d., 2 p.). Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

  1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;

  2.PSDF biudžeto;

  3.valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuoja keli teisės aktai:

  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis numato atvejus, kai mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims:

  1. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

  2. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, kurios nėra susijusios su konkretaus susirgimo atveju, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ nustato, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti (Sveikatos sistemos įstatymo 11 str. 2 d. 2 p.).

   

  Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos sveikatos priežiūros įstaigoje, moka:

  1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

  2. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Mokamų paslaugų bazinės kainos

  Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, šalies nuolatiniams gyventojams teikiamos nemokamai ir prie mokamų paslaugų nepriskiriamos.

  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą tvirtina įsakymu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

  Šių paslaugų kainos valstybės ir savivaldybių viešosiose įstaigose nustatytos Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-29 įsakymu Nr.178 patvirtintu kainynu Nr. 96-11-2 (kainos indeksuotos: draustiems, neturintiems sveikatos draudimo dokumentų ir užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka).

  Už mokamas paslaugas, teikiamas nuolatiniams šalies gyventojams, moka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturėdami pirminio asmens sveikatos priežiūros gydytojo ar specialisto siuntimo patys kreipiasi dėl paslaugos suteikimo (gydytojų konsultacijos, procedūrų, tyrimų ir kt.) arba juos siunčia privačių įstaigų gydytojai, vadovaudamiesi iš anksto sudarytomis sutartimis.

  Taip pat mokama paslauga teikiama, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšų limitą, numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija paskelbia, kad laikinai negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas norėtų gauti paslaugą skubos tvarka.

  Prie mokamų paslaugų priskiriamos ir tos paslaugos, kurias pasirenka pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui, ir gali būti teikiamos leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

  Apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų, norinčiųjų gauti paslaugas skubos tvarka ir sutinkančiųjų už jas sumokėti, paslaugų bazines kainas rasite čia .

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

   

  1. Paslaugos apmokamos pagal PSDF kainas (moka tuo metu galiojančiais PSDF nustatytais paslaugų įkainiais), jei:

  • Pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į gydytoją specialistą;

  • Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Teritorine ligonių kasa (Poliklinikos administracija matomoje vietoje paskelbia, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti).

   

  2. Paslaugos yra apmokamos pagal kainyną (Nr. 11-96-2) ir jo pakeitimus bei papildymus, poliklinikos direktoriaus įsakymais nustatytais paslaugų įkainiais bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kai:

  • Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl paslaugų suteikimo (ne dėl būtinosios pagalbos);

  • Paciento pageidavimu teikiamos paslaugos ir/ar tyrimai (prie papildomų paslaugų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės (diagnozuotos) ligos gydymu, o priklauso kita, lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

  Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kainos 

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Mokamos gydytojų specialistų konsultacijos

  Gerbiami Poliklinikos pacientai,

  Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus, nuo 2014 liepos 1 d. pradedame teikti mokamas gydytojų specialistų konsultacijas. Mokamos specialistų konsultacijos teikiamos pacientams patiems prašant:

  1) kai pacientas kreipiasi neturėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo;

  2) kai pacientas nenori laukti paslaugos bendroje eilėje ir pats sutinka sumokėti už greičiau suteiktą paslaugą.

   

  Užsiregistruoti  mokamoms  gydytojų  specialistų  konsultacijoms,  diagnostinėms  paslaugoms  ir  tyrimams  galite Poliklinikos  Registratūroje  (registruojantis  spausti  mygtuką  „Mokamos paslaugos“),  vizito  pas  savo  šeimos gydytoją  metu  arba  internetu  per  Poliklinikos  elektroninę  registracijos  sistemą  e.poliklinika.lt

   

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pacientams, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, atvykus su siuntimu gydytojų specialistų konsultacijos yra teikiamos nemokamai planine tvarka. Tačiau jeigu pacientas pats pageidauja, kad analogiškos paslaugos jam būtų suteiktos greičiau (skubos tvarka tą pačią arba kitą dieną) arba jeigu kreipiasi neturėdamas siuntimo, už paslaugas jis turi susimokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis. Būtinoji medicinos pagalba visiems Lietuvos Respublikos piliečiams teikiama nemokamai.

   

  Kaip ir iki šiol, Poliklinikoje taip pat teikiamos šios mokamos paslaugos:

  1) nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams ir užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);

  2) papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

  3) paslaugos, nurodytos SAM įsakymuose kaip mokamos;

  4) laboratoriniai tyrimai, kurie skiriami paciento pageidavimu;

  5) papildomos, paciento pageidavimu užsakomos fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos;

  6) burnos higienisto paslaugos;

  7) skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;

  8) rašytinės informacijos teikimo ir kitos nemedicininės paslaugos.

   

  Kodėl Poliklinika tą pačią dieną skubos tvarka gali suteikti mokamą paslaugą, nors planine tvarka laukti gydytojo konsultacijos gali tekti kur kas ilgiau?

  Lietuvos Respublikos įstatymai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms leidžia teikti tiek nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis, tiek mokamas paslaugas. Kiekvienais metais teritorinės ligonių kasos kiekvienai sveikatos priežiūros įstaigai skiria tam tikrą (ribotą) PSDF lėšų kiekį, kurio neviršijant turi būti teikiamos paslaugos pacientams.

  Kadangi įstaiga negali išleisti daugiau, nei numatyta, ji, atsižvelgdama į gaunamas lėšas, planuoja savo kiekvieną mėnesį teikiamų iš PSDF biudžeto apmokamų paslaugų apimtis. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį Poliklinika gali suteikti tam tikrą kiekį paslaugų, kurios finansuojamos PSDF lėšomis, o likusią dalį – savo nuožiūra teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš kitų šaltinių. Tai leidžia Poliklinikai teikti vadinamąsias „virškvotines paslaugas“, t. y. paciento pageidaujamas paslaugas, kurios teikiamos viršijus iš PSDF gautų lėšų kvotas ir už kurias pacientas susimoka pats (taip pat gali sumokėti kitas fizinis asmuo, įmonė, draudimo bendrovė ir pan.). Tokiu būdu pacientas gydymo įstaigoje įgyja teisę į alternatyvą rinktis tarp valstybės garantuojamos PSDF lėšomis apmokamos planinės medicinos paslaugos ir komercinės paslaugos.

  ADMINISTRACIJA

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Laboratoriniai tyrimai

  Nemokami laboratoriniai tyrimai priklauso tik tuo atveju, jei asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir esant indikacijoms gydantis gydytojas juos skiria.

  Profilaktiškai (nesant konkretaus susirgimo šeimos gydytojas nemokamai vieną kartą metuose gali skirti laboratorinius tyrimus taip, kaip numatyta profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkoje).

  Įstaigoje yra galimybė atlikti tyrimus, kurie nepriklauso įstaigoje teikiamų antrinio lygio gydytojų specialistų apimtims, (tyrimui atlikti pacientas turėtų būti siunčiamas į kitą įstaigą), bet pacientas sutinka už jį susimokėti, toks tyrimas įstaigoje atliekamas nemokamai.

  Atliekamų tyrimų sarašą rasite čia.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Vakcinavimo paslaugų kainos

  Kodas

  Vakcinos pavadinimas

  Kaina

  D600001

   Skiepijimas nuo gripo

   Vakcina – Influvac 0,5 ml.

  5,20 Eur + 2,30 Eur

  D600002

   Skiepijimas nuo hepatito A (vaikams)

   Vakcina - Havrix 720 Junior 0,5 ml.

  21,50 Eur + 2,30 Eur

   

  D600003

   Skiepijimas huo hepatito A (suaugusiems)

   Vakcina - Havrix 1440 0,5 ml.

  27,70 Eur + 2,30 Eur

   

  D600005

   Skiepijimas huo hepatito A (suaugusiems)

   Vakcina - Avaxim 0,5 ml.

  22,80 Eur + 2,30 Eur

  D600004

   Skiepijimas nuo vėjaraupių.

   Vakcina – Varilrix 0,5 ml.

  35,40 Euro + 2,30 Eur

   

  D600007

   Skiepijimas žmogaus papilomos viruso

   Vakcina - Gardasil 9 0,5 ml.

  123,40 Eur + 2,30  Eur

   

  D600008

   Skiepijimas nuo žmogaus papilomos virusinės infekcijos.

   Vakcina – Cervarix 0,5 ml.

  91,60 Eur + 2,30 Eur

   

  D600009

   Skiepijimas nuo žmogaus papilomos virusinės infekcijos.

   Vakcina – Silgard 0,5 ml.

  104,70 Eur + 2,30 Eur

   

  D6000010

   Skiepijimas nuo hepatito B suaugusiems.

   Vakcina - Engerix B 1,0 ml.

  15,50 Eur +  2,30 Eur

   

  D6000011

   Skiepijimas nuo erkinio encefalito (vaikams).

   Vakcina Ticovac  0,25 ml.

  18,00 Eur +  2,30 Eur

   

  D6000012

   Skiepijimas nuo erkinio encefalito (suaugusiems).

   Vakcina Ticovac 0,5 ml.

  18,80 Eur +  2,30 Eur

   

  D6000013

   Skiepijimas nuo meningokokų B infekcijos

   Vakcina – Bexsero  0,5 ml.

  79,00  Eur +  2,30 Eur

   

  D600006

   Skiepijimas nuo meningokokų B infekcijos

   Vakcina – Trumenba  0,5 ml.

  95,00 Eur + 2,30 Eur

  D6000014

   Skiepijimas nuo erkinio encefalito (vaikams).

   Vakcina Encepur children 0,25 ml.

  16,70 Eur +  2,30 Eur

   

  D6000015

   Skiepijimas nuo erkinio encefalito (suaugusiems).

   Vakcina Encepur adult 0,5 ml.

  17,40 Eur +  2,30 Eur

   

  D6000016 

   Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos                                   

   Vakcina Prevenar 13 0,5 ml.

  51,70 Eur + 2,30 Eur

  D600017

   Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba

  9,03 Eur


  Pastaba: vakcinavimo kainą sudaro vakcinos kaina plius vakcinos injekcijos paslauga  (2,30 Eur).

  Kainos patvirtintos Poliklinikos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1R-315 - (1.5)„Dėl mokamų vakcinavimo paslaugų kainų”.

  Esant netolygiam ir nepakankamam vakcinų tiekimui į Lietuvos rinką, apie galimybę skiepytis konkrečia vakcina teirautis iš anksto telefonu (8 5)  250 2136 arba savo šeimos ar vaikų ligų gydytojo.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Tyrimų iš skystosios terpės paslaugų kainos

  Pradedame teikti žemiau išvardintus mokamus tyrimus iš skystosios terpės.

  1. Vienos mokamos paslaugos Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS kainą 50,35 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  30062*

  Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS

  45,18

                                                                                                                                  VISO: 50,35

  * Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  2. Vienos mokamos paslaugos Lytiškai plintančių infekcinių (LPI) ligų sukėlėjų tyrimas RL-PGR metodu (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) kainą 43,98 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17286*

  Lytiškai plintančių infekcinių (LPI) ligų sukėlėjų tyrimas RL-PGR metodu (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae)

  38,81

                                                                                                                                   VISO: 43,98

  * Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  3. Vienos mokamos paslaugos Trichomonas vaginalis tyrimas RL-PGR  metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17291**

  Trichomonas vaginalis tyrimas RL-PGR  metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  4. Vienos mokamos paslaugos Mycoplasma hominis tyrimas RL-PGR metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17292**

  Mycoplasma hominis tyrimas RL-PGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  5. Vienos mokamos paslaugos Ureaplasma urealyticum tyrimas RLPGR kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17293**

  Ureaplasma urealyticum tyrimas RLPGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filiala

   

  6. Vienos mokamos paslaugos Mycoplazma genitalium tyrimas PGR metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17294**

  Mycoplazma genitalium tyrimas PGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  7. Vienos mokamos paslaugos Neiseria gonorrhoea tyrimas PGR metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17295**

  Neiseria gonorrhoea tyrimas PGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  8. Vienos mokamos paslaugos Chlamydia trachomatis tyrimas PGR metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17243**

  Chlamydia trachomatis tyrimas PGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  9. Vienos mokamos paslaugos Ureaplasma parvum tyrimas RL-PGR metodu metodu kainą 19,36 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17317**

  Ureaplasma parvum tyrimas RL-PGR metodu

  14,19

                                                                                                                                   VISO: 19,36

  ** Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

                       

  10. Vienos mokamos Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimo iš skystosios terpės RL-PGL metodu, genotipuojamo 14 aukštos rizikos tipais paslaugos kainą 39,92 Eur. 

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  17285*

  Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas iš skystosios terpės RL-PGL metodu, genotipuojama 14 aukštos rizikos  tipų

  34,75

                                                                                                                                   VISO: 39,92

  * Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  11. Vienos mokamos paslaugos Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės PAPst kainą 22,55 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  30049*

  Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės (PAPst)

  17,38

                                                                                                                                   VISO: 22,55

  * Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  12. Vienos mokamos Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės PAPst ir Žmogaus papilomos viruso ( ŽPV) tyrimas iš skystosios terpės RL-PGR metodu, genotipuojama 14 aukštos rizikos tipų 49,48 Eur.

  Paslaugos kodas

  Paslauga

  Paslaugos kaina, Eur

  39005

  Tepinėlio paėmimas iš genitalijų

  5,17

  GK4*

  1. Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės PAPst.

  2.  Žmogaus papilomos viruso ( ŽPV) tyrimas iš skystosios terpės RL-PGR metodu, genotipuojama 14 aukštos rizikos tipų: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68

  44,31

                                                                                                                                    VISO: 49,48

  * Tyrimą atlieka Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas

   

  Pastaba:

  1. Jei užsakomas papildomas mokamas tyrimas trijų mėnesių laikotarpyje iš jau esamos pacientės skystosios terpės, tepinėlio paėmimo iš genitalijų paslaugos kaina netaikoma.
  2. Užsakant bet kuriuos du mokamus tyrimus iš skystosios terpės pažymėtus **- kaina 22,26 Eur; užsakant bet kuriuos tris mokamus tyrimus iš skystosios terpės pažymėtus **- kaina 27,18 Eur; užsakant keturis tyrimus pažymėtus ** - kaina 31,32 Eur.

  Jei šių tyrimo paketai užsakomi trijų mėnesių laikotarpyje iš jau esamos pacientės skystosios terpės, paslaugos kaina mažinama 5,17 Eur. Užsakant bet kuriuos du mokamus tyrimus iš skystosios terpės pažymėtus **- kaina 17,09 Eur; užsakant bet kuriuos tris mokamus tyrimus iš skystosios terpės pažymėtus **-  kaina 22,01 Eur; užsakant keturis tyrimus pažymėtus ** - kaina 26,15 Eur.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Medicininės reabilitacijos paslaugų kainos

  Medicininės reabilitacijos paslaugų kainos

   

  Gydymo paslaugos pavadinimas

  Suaugusiesiems

  Eur

  Vaikams

  Eur

  Ambulatorinė reabilitacija II (vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo)*

  18,38

  18,74

  Ambulatorinė reabilitacija I (vieno lovadienio/ambulatorinio apsilankymo)*

  15,33

   

  Šio priedo paslaugų bazinės kainos taikomos tada, kai asmuo yra apdraustas, bet kreipiasi į gydytojus specialistus neturėdamas siuntimo arba įstaiga yra išnaudojusi  sutartinės sumos su TLK lėšų limitą. Paslaugų bazinės kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-778 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio  17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“.
  *Tai trijų valandų paslauga, susidedanti iš trijų procedūrų.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Sveikatimo paslaugos

   

   

   KINEZITERAPIJA

  Kaina

   

  Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):

   

  S08001

  individualus užsiėmimas

  4,16

  S08002

  grupinis užsiėmimas

  2,50

   

  Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra):

   

  S08003

  grupinis užsiėmimas

  3,74

  S08004

  individualus užsiėmimas

  5,82

  S08005

  Grupiniai organizmą stiprinantys kineziterapijos (toliau- KT) užsiėmimas vandenyje (1 procedūra)  (1 valanda):

   

  5,30

   

  KT vandenyje (1 valanda):

   

  S08006

  individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo)

  24,87

  S08007

  grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų)

  8,31

  S08008

  grupinis užsiėmimas (vaikų)

  8,31

   

  KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra):

   

  S08013

  individualus užsiėmimas

  9,97

  S08014

  grupinis užsiėmimas

  6,66

  S08015

  Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra)

   

  11,38

   

  Stuburo tempimas ir mankšta:

   

  S08016

  vandenyje

  9,97

  S08017

  salėje

  5,82

   

  Taikomoji KT:

   

  S08018

  Individualus užsiėmimas

  8,31

  S08019

  Grupinis užsiėmimas

  5,82

   

  MECHANOTERAPIJA

   

  S09001

  Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

  6,66

  S09002

  Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

  8,31

  S09003

  Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga

  9,97

  S09005

  Raumenyno stiprinimas treniruokliais

  8,31

   

  GYDOMASIS MASAŽAS

   

  S10001

  Galvos masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10002

  Veido masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10003

  Kaklo srities masažas (1,5 karto)*

  3,74

  S10004

  Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas                (2 kartai)*

   4,95

  S10005

  Alkūnės sąnario masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10006

  Riešo sąnario masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10007

  Plaštakos ir dilbio masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10008

  Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 kartai)*

  7,45

  S10009

  Nugaros masažas (2 kartai)*

  4,95

  S10010

  Pilvo raumenų masažas (1,5 karto)*

  3,74

  S10011

  Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 karto)*

  3,74

  S10012

  Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai)*

  7,45

  S10013

  Segmentinis kaklo,stuburo ir krūtinės srities masažas (3.5 karto)*

  8,74

  S10014

  Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos - 3 kartai)*

   

  8,31

  S10015

  Apatinės galūnės masažas (2 kartai*)

  4,95

  S10016

  Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 kartai)*

   

  7,45

  S10017

  Klubo sąnario masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10018

  Kelio sąnario masažas (1 kartas )*

  2,50

  S10019

  Čiurnos sąnario masažas (1 kartas )*

  2,50

  S10020

  Pėdos ir blauzdos masažas (1 kartas)*

  2,50

  S10021

  Bendrasis kūdikių masažas

  8,61

  S10024

  Bendrasis vaikų masažas (iki 10 metų)

  8,61

   

  Gydomosios vonios:

   

  S11011

  perlinės

  8,31

  S11013

  povandeninis masažas

  9,97

   

  Purvo procedūros:

   

  S11023

  Parafino aplikacija

  8,31

   

  FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

   

   

  Amplipulsterapija:

   

  S12008

  Transkutaninis elektroneurostimuliavimas

  3,29

  S12010

  Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko)

  3,29

  S12011

  Elektrostimuliavimas (1 laukas)

  3,29

  S12012

  Induktotermija

  3,29

  S12013

  Magnetolazerinė terapija (1 lauko)

  2,94

  S12014

  Vaistinių medžiagų inhaliacija

  4,16

  S12015

  Šviesos terapija (Bioptron)

  3,29

   

  Mikrobangų terapija:

   

  S12018

  decimetrinės mikrobangos

  3,29

  S12021

  Ultragarso terapija (1 lauko)

  3,29

  S12022

  UAD terapija

  2,50

  S12023

  Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko)

  4,16

  S12024

  Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko)

  2,50

  S12025

  Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko)

  2,50

  S12026

  Interferencinių srovių terapija (1 lauko)

  3,29

   

  AKUPUNKTŪRA IR MANUALINĖ TERAPIJA

   

  S60007

  korporalinė akupunktūros procedūra

  3,66

  S60009

  mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė,skalpinė terapija)

   

  5,49

  S60010

  kranofacialinė regionarinė akupunktūra

  3,66

  S60011

  intramedianinė akupunktūra

  3,66

  S60012

  prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų akupunktūra)

   

  3,06

  3135, 3137

  Gydomojo pedikiūro sveikatinimo paslauga (pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba ir gydomasis pedikiūras)

  19,77

   

  *masažo kartas prilyginamas  masažo balui – LR SAM 2015-07-24 įsakymas Nr.V-889” Dėl medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

  Mokamos sveikatinimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Poliklinikos direktoriaus 2015-10-07 įsakymu Nr. 1R-263-(1.5) “Dėl 2004 m. birželio 30 d. viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos direktoriaus įsakymo Nr. 1R-158-(1.5) “Dėl ambulatorinių paslaugų teikimo tvarkos ir pacientų prašymų suteikti mokamas paslaugas” pakeitimo”. LR SAM 2016-03-30 raštas  Nr.(1.1.20-28) 10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūrios paslaugų indeksavimo taikymo“. Poliklinikos direktoriaus 2017-07-31 įsakymas Nr. 1R-247-(1.5) “Dėl mokamos gydomojo pedikiūro sveikatinimo paslaugos teikimo”.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Plombinės medžiagos

   

  Plombinių medžiagų kainas galite peržiūrėti
   

  Kainos patvirtintos Poliklinikos direktoriaus 2018-11-22 įsakymu Nr. 1R-394-(1.5) “Dėl odontologinių paslaugų teikimui naudojamų medžiagų ir medicinos priemonių kainų tvirtinimo”.  LR  SAM 1999-07-30 įsakymas Nr. 357 “Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka”.

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Nemedicininės paslaugos

  Nemedicininių paslaugų kainas galite peržiūrėti čia.

   

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?