Korupcijos prevencija
 
 
Korupcijos prevencija
 
 
 
 
 •   

  Direktoriaus kreipimasis

  Gerb. VšĮ Šeškinės poliklinikos lankytojai,

  VšĮ Šeškinės poliklinika, prisijungdama prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvų korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje srityje, bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga, griežtai pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.

  Primename, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Todėl raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su tokiais faktais, nedelsiant informuoti VšĮ Šeškinės poliklinikos administraciją ar kitas atsakingas institucijas, kurių kontaktai pateikiami žemiau.

  Žinokime, jog geriausia padėka medicinos darbuotojui yra Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena, geras žodis ar rankos paspaudimas.

  Pagarbiai,

  VšĮ Šeškinės poliklinikos direktorius

  Jonas Kairys

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Korupcijos prevencijos programa

  PATVIRTINTA

  VšĮ Šeškinės poliklinikos

  direktoriaus

  2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1R-254-(1.5)

   

   KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE PROGRAMA

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Korupcijos prevencijos VšĮ Šeškinės poliklinikoje (toliau – Poliklinika) programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Poliklinikoje.

  2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Nr. 60-2346) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2973), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1484 „Dėl Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 93-3998), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ir savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009 m., Nr. 139-6143) ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V - 924 redakcija (Žin., 2011 m., Nr. 129 – 6120- 6121).

  3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

  4. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

  5. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija (toliau – Komisija).

  II. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

  6. Bendrosios korupcijos prielaidos Poliklinikoje:

  6.1. socialinės (santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.);

  6.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, pakankamai dažnas jų keitimas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas);

  6.3. institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje);

  6.4. visuomenės pilietiškumo stoka (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; pacientų nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje).

  7. Poliklinikos veikloje galima išskirti tam tikras sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Duomenys apie Poliklinikos veiklos sritis ir darbuotojus, kurių veikloje egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti 1 lentelėje.

  1 lentelė.

  Eil.
  Nr.

  Poliklinikos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas

  Poliklinikos darbuotojai, kurių veikloje egzistuoja
  korupcijos pasireiškimo tikimybė

  1. Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas. Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas.
  2. Prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai. Pirkimų tarnybos darbuotojai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, kiti administracijos darbuotojai.
  3. Veikla, susijusi su nedarbingumo pažymėjimų ir kitų pažymų išdavimu. Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas.
  4. Mokamų ir apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams. Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai ir kitas medicinos personalas, administracijos darbuotojai.
  5. Registratūros vykdomas pacientų išankstinis registravimas ir priėmimas. Registratūros darbuotojai.
  6. Vidaus administravimo veikla. Administracijos darbuotojai, nuolatinių ir laikinų komisijų nariai.
   7. Įstaigos biudžeto lėšų racionalus panaudojimas. Poliklinikos aukščiausioji vadovybė.
   8. Konkursų eiti pareigas Poliklinikoje organizavimas, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems Poliklinikoje, nustatymas, panaikinimas ar pakeitimas. Personalo skyriaus darbuotojai, Poliklinikos aukščiausioji vadovybė.

  III. GALIMOS KORUPCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PASEKMĖS

  8. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos sistemoje inter alia Poliklinikoje, dėl ko gali:

  8.1. sumažėti Poliklinikos veiklos veiksmingumas, pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

  8.2. atsirasti socialinė įtampa, sumažėti pacientų bei visuomenės pasitikėjimas Poliklinika;

  8.3. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su Poliklinikos darbuotojais, atsirasti neoficiali sprendimų priėmimo sistema;

  9. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

  IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  10. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos Poliklinikoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Poliklinikos bei jos darbuotojų veiklą.

  11. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos Poliklinikos lėšos, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

  12. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

  12.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimą;

  12.2. nustatyti veiklos sritis Poliklinikoje, kuriose galima korupcinė veikla bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  12.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

  12.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

  12.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;

  12.6. viešųjų pirkimų srityje išvengti darbuotojų piktnaudžiavimo, vykdant viešuosius pirkimus, tinkamai parengti tiekėjams perkamų prekių, paslaugų ar darbų technikines specifikacijas, nepažeidžiant tiekėjų lygiateisiškumo, derinti kiekybinį ir kokybinį pasiūlymo vertinimą;

  12.7. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus) dėl korupcijos apraiškų Poliklinikoje;

  12.8. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų sveikatos sistemoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Poliklinikos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

  12.9. ugdyti antikorupcinį sąmoningumą Poliklinikoje, siekti aktyvesnio bendradarbiavimo su visuomene.

  13. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) Poliklinikoje yra šios:

  13.1. korupcijos rizikos analizė Poliklinikoje;

  13.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas Poliklinikoje;

  13.3. korupcijos atvejų paviešinimas Poliklinikos interneto svetainėje www.poliklinika.lt .

  14. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka:

  14.1. Poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija.

  14.2. Poliklinikoje veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta Programos įgyvendinimo priemonių plane.

  V. VERTINIMO KRITERIJAI

  15. Korupcija – integralus socialinis reiškinys, taigi tam tikras kovos su ja rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

  15.1. korupcijos prevencijos (įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; priemonių įgyvendinimo nustatytais terminais);

  15.2. teisės pažeidimų tyrimo (ištirtų pažeidimų skaičiumi, pranešimų, skundų apie pažeidimus skaičiumi);

  15.3. visuomenės švietimo ir paramos straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi;

  15.4. šios veiklos rodikliu laikoma didesnė visuomenės parama, vykdant antikorupcijos priemones.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.

  17. Korupcijos prevencijos programa, jeigu yra poreikis, gali būti papildoma ir koreguojama dažniau.

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Korupcijos prevencija

  Kas yra korupcija ir kokių veiksmų imtis su ja susidūrus?

  Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

  Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

  STT socialinės reklamos vaizdo klipas (antikorupcija)

  Poliklinika ragina pranešti apie korupciją

  Korupcijos prevenciją VšĮ Šeškinės poliklinikoje (toliau – Poliklinika) organizuoja bei pacientų skundus (pareiškimus) dėl galimų korupcijos apraiškų Poliklinikoje tiria Korupcijos prevencijos komisija. Į Komisiją gali kreiptis kiekvienas pacientas, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Poliklinikos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

  Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;

  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);

  • Poliklinikos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

  Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

  Už korupcijos prevenciją Poliklinikoje atsakingas asmuo – Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas Jurijus Čeredničenko, 328 kab., tel. (8 5) 250 2128, el. p.: j.cerednicenko@poliklinika.lt

  Apie korupcijos atvejį(-us) Poliklinikai galite pranešti raštu, telefonu (8 5) 250 2085 (I-IV: 7-16 val., V: 7-13:30 val.), elektroniniu paštu j.cerednicenko@poliklinika.lt, taip pat palikdami pranešimą šioje svetainėje arba Poliklinikos registratūroje esančioje Pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje. Mūsų darbuotojai, esant asmens pageidavimui, užtikrins jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  Pacientų forumas ir antikorupcinė SAM linija

  2013 m. birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įsteigtas Pacientų forumas, kurio tikslas - ne tik ginti ir atstovauti pacientų interesus, bet ir padėti valstybės institucijoms suprasti pacientų problemas, išgirsti jų patirtis, lūkesčius ir patarimus. Ši organizacija sukurta vieningam tikslui pasiekti, kad sklandžiai veiktų nacionalinė sveikatos apsaugos sistema, kuri turi veikti nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo politikų kaitos.

  Pacientų forumas – tai bendradarbiavimo platforma, vienijanti pacientų interesus atstovaujančias ir ginančias organizacijas.

  2013 m. balandžio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) pradėjo veikti antikorupcinė SAM linijaLietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija tel. 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose. Nemokamas, anoniminis pasitikėjimo telefonas į nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą įneš daugiau kontrolės, skaidrumo ir atsakomybės.

  Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija asmens sveikatos priežiūros įstaigose, paskambinkite nemokamu telefonu 8 800 66 004 ir sekite nurodymus. Jūsų skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Jeigu Jums skambinant kovos su korupcija specialistai negalės atsiliepti, Jūsų pranešimas bus įrašytas. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai. Taip pat galima pateikti informaciją el.paštu korupcija@sam.lt .

   

   

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?

   
 •   

  SAM diskutuota korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje tema

  2016 - 02- 05 SAM diskutuota korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje tema.

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) surengė susitikimą - diskusiją korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje klausimais. Susitikime dalyvavo Lietuvos savivaldybių gydytojai, Lietuvos gydytojų sąjungos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos, Pacientų forumo, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai.

  Susitikimas-diskusija  –  tai  vienas iš SAM planuotų renginių, skirtų kovai su korupcija. Renginio tikslas – ne tik aptarti situaciją, bet ir bendromis visuomenės atstovų bei specialistų pastangomis ieškoti efektyvių būdų šiam reiškiniui įveikti. Diskusijoje daugiausiai dėmesio skirta smulkiajai korupcijai sveikatos priežiūros įstaigose, t.y. kyšininkavimui, neteisėtam įvairių mokesčių reikalavimui iš pacientų.

  Pasak, jau buvusios, sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės, korupcija sveikatos sistemoje – ne vienerius metus brendęs reiškinys, siekiant jį įveikti  būtina atvirai, drąsiai kalbėti, tartis su specialistais, visuomene.  Ministrė sakė, kad jos viešas prisipažinimas apie seniai duotą vokelį medikui, suaktyvino žmones, paskatino ir padrąsino juos garsiai reikšti savo nuomonę apie korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje.

  Plačiau galite pasiskaityti čia.

  Primename, kad pranešti apie korupcijos atvejį galite paskambinę telefonu 8 800 66 004 arba parašę laišką el.paštu korupcija@sam.lt .

  Ar ši informacija Jums buvo naudinga?